Spracúvanie osobných údajov z kontaktného formulára

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje v rozsahu správy prevádzkovateľovi, ktorým je: NiKA, s. r.o., Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47968613, DIČ: 2024171105, IČ DPH: SK2024171105.

Uvedené osobné údaje poskytujem prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na apsa.sk a za účelom vybavovania podnetov a otázok adresovaných prevádzkovateľovi. Zároveň vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas dávam na dobu určitú po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a mám právo ho kedykoľvek odvolať.“

Účel kontaktného formulára

Kontaktný formulár slúži na nasledovné účely:

 • Zasielanie otázok a podnetov. Vtedy je udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov potrebné, v opačnom prípade nebudeme môcť reagovať na zaslanú žiadosť a zaslané osobné údaje budú zlikvidované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu sú uvedené nižšie.
 • Prostredníctvom formulára nás môžu kontaktovať aj záujemcovia o obchodnú spoluprácu. Vtedy súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je potrebný a nižšie uvedené zásady sa týchto osôb netýkajú. Takéto spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci tzv. „predzmluvných vzťahov“ a bližšie informácie nájdete v spodnej lište našej webstránky.

Tento kontaktný formulár nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov, ani pre záujemcov o prácu.

Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb z kontaktného formulára

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov.

Na to, aby sme Vaše osobné údaje uvedené v súhlase so spracúvaním osobných údajov mohli spracúvať za účelom vybavovania podnetov a otázok, ktoré nám zasielate prostredníctvom kontaktného formulára, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám udelíte označením zaškrtávacieho políčka. Súhlas je platný po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné, avšak pokiaľ nám ho neposkytnete, nebudeme s Vami môcť komunikovať ohľadom zaslanej správy.

Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu, nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Po uplynutí doby, na ktorú nám súhlas udeľujete, budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, správcovi webového sídla, advokátovi/právnikovi, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, žiadosti na odvolanie súhlasu alebo žiadosti k uplatňovaniu nižšie uvedených práv nám môžete zasielať písomne na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu:

e-mail: monika.spanova3@gmail.com

poštová adresa: NiKA, s. r.o., Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

telefón: +421907 698 477

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Práva dotknutých osôb

1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do tretích krajín. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje, alebo doplnil neúplné osobné údaje.

3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

4. Právo na obmedzenie spracúvania – v prípadoch, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania namiesto vymazania údajov,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad jej oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže prevádzkovateľ spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

 • ak prevádzkovateľ nekoná na základe jeho žiadosti o uplatňovanie práv,
 • ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa a pod.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie sa nevyžaduje, ak:

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa toto porušenie týka,
 • prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie.

Stav ku dňu 25.10.2023.